Hotely restaurace

Častými zákazníky jsou nové i stávající provozy hotelů a restaurací. 
Vzhledem k nejasnostem a neznalostem při projektování odpadů v těchto provozech, docházelo (a stále dochází) k mnoha nenapravitelným situacím, které potom zákazníkům komplikují život. To má mnohdy za následek nečekanou odstávku provozu a zákonitě i menší zisky.

 

hotely a rest

 

Zastaralý nebo chybně navržený lapač tuků je nejčastějším prohřeškem těchto provozů. Důležitým krokem je dodržení geometrického tvaru, který respektuje gravitační zákonitosti a energii odpadní vody. Kapacita a správné členění přepážek je samozřejmostí, bez které lapač nebude nikdy funkční. 
Nefunkční lapač tuků, má za následek nevyhovující emisní limity odpadních vod a v dnešní době nemalé sankce od vodoprávního úřadu nebo správce kanalizace. 
 
Základní službou v těchto provozech je posouzení funkčnosti lapače tuků a předčištění odpadních vod tak, aby vyhovovaly kanalizačnímu řádu a emisním limitům.  
K této aplikaci je používán osvědčený a léty prověřený mikrobiologický přípravek z řady BILIKUK® (zkratka pro biologické likvidace urychlenou konformací)
Výhodou těchto přípravků je jejich aplikace v mnoha zemích světa, stálý výzkum a inovace a velmi přísná jakostní kritéria výroby. Likvidace biologických odpadů (BRO - zbytků jídel) a výkup potravinářských olejů, je součástí komplexního balíčku služeb.

K tomu patří i periodická údržba kanálků a předčisticího zařízení ( lapače tuků), vzorkování u akreditované laboratoře a posouzení čistících procesů dle REACH - nařízení ES 1907/2006. 
 
Před samotným zavedením služeb a stanovení ceny, je nutné se seznámit s provozem a provozními údaji, které se týkají dané problematiky. O to se postarají naši technici s osobou odpovědnou za provoz. Po vyhodnocení provozních údajů a případných specifik provozu se navrhne několik variant opatření. Zákazník si může vybrat variantu, která je pro něj z hlediska ekonomického a legislativního optimální. 
 
Jsme schopni reagovat i na další požadavky zákazníka v oblasti nebezpečných odpadů a pomoc při výběru čistících přípravků jak z hlediska účinnosti, tak i ve vztahu k odpadním vodám. Zhotovení lapače tuků nebo jeho rekonstrukce, včetně stavebních prací, je předmětem smlouvy o dílo, po dohodě se zákazníkem.

 

Při zavedení těchto služeb vycházíme z aktuální legislativy EU. 
 
Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,  
Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
Prováděcí vyhláška 428/2001 Sb kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č.515/2006 Sb. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), dále jen vyhláška č. 341/2008 Sb., v zákoně č. 156/1998 o hnojivech, v platném znění.

 

 

Svoz, likvidaci a evidenci biologicky rozložitelného odpadu provádíme v souladu s legislativou EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech), které stanovují způsob přepravy a likvidace biologicky rozložitelných odpadů.