Školy, pečovatelské domy, nemocnice, obchodní domy, vývařovny, výrobny, vojsko, jídelny, masokombináty, mlékárny, hotely, restaurace, lázeňská zařízení a další.

 

 

ZAVEDENÍ SYSTÉMU - NAŠE SLUŽBY

 

Aplikace školy ad

 

Naši stálí a dlouholetí zákazníci jsou provozy se stravováním, vlastními vývařovnami nebo výdejnami. Kromě podniků, obchodních domů a firem, jsou to především školy, školky, pečovatelské domy, nemocnice, vojsko, lázeňské provozy, hotely,restaurace, výrobny lahůdek, masný průmysl, mlékárenský průmysl a další.

Na základě současné legislativy EU implementované do zákonů ČR , vznikl environmental systém BIOSYSTÉMY:2020 . Ten je orientován na komplexní hygienu provozů z hlediska odpadních vod, separace odpadů a čistících technik. Základní službou je mikrobiologické čištění a předčištění odpadních vod tak, aby vyhovovaly kanalizačnímu řádu a emisním limitům. K této aplikaci jsou používány osvědčené a léty prověřené mikrobiologické přípravky z řady BILIKUK® (zkratka pro biologické likvidace urychlenou konformací)
Výhodou těchto přípravků je jejich periodická inovace a velmi přísná jakostní kritéria výroby. Do balíčku komplexních služeb patří také poradenství a součinnost při likvidaci biologických odpadů BRO a výkup potravinářských olejů a tuků. Vedle periodické údržby předčistícího zařízení ( lapače tuků), naši technici zajišťují i vzorkování u akreditované laboratoře a posouzení čistících procesů dle REACH. 
 
BIOSYSTÉMY:2020 zavádí postupy prací v souladu s legislativou a zároveň usnadňují chod provozu. Jeho efektivita spočívá v ekonomickém přínosu provozovatelům a odstranění nežádoucích praktik, které jsou dnes již neefektivní a drahé. Postupné zavedení systému, vychází z charakteru provozu a jeho specifik. O to se starají naši technici s příslušnou odpovědnou osobou.   Po vyhodnocení provozních údajů, je obvykle zpracováno několik návrhů opatření. V souladu s ekonomickými možnostmi a legislativou, navrhneme zákazníkovi optimální variantu. 
 
Jsme schopni reagovat i na další požadavky zákazníka v oblasti nebezpečných odpadů a pomoc při výběru čistících přípravků jak z hlediska účinnosti, tak i ve vztahu k odpadním vodám a nařízením ES 1907/2006 REACH. 
K aktuální legislativě a technologii čištění v gastronomických provozech, provádíme po dohodě školení pro zaměstnance. 
 
Při zavedení těchto služeb vycházíme z aktuální legislativy EU. 
 
Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
 
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,  
 
Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
 
Prováděcí vyhláška 428/2001 Sb kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č.515/2006 Sb. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), dále jen vyhláška č. 341/2008 Sb., v zákoně č. 156/1998, v platném znění  
 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009, 
(stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných 
produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě) ad.